Potřebujete poradit s výběrem?
Navštivte náš showroom v Plzni
nebo zavolejte +420 737 222 004
Drobečková navigace

Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky spol. Rentmil s.r.o

Účinnost od 1.4.2024

Článek 1 | Úvodní ustanovení a výklad některých pojmů

1.1         Prodávající: Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí společnost Rentmil s.r.o., IČO: 263 42 910, sídlo: Lidická 1233/26, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14188 (dále jen „Prodávající“). Kontaktní údaje | Tel: +420 737 222 004 | Web: www.rentmil.cz | Email: bazeny@rentmil.cz.  

1.2         Kupující: Kupujícím (odběratelem) se rozumí osoba, která uzavřela s Prodávajícím na základě Objednávky Smlouvu (dále jen „Kupující“). Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba. 

1.3         Objednávka: Předmětem Objednávky je Předmět koupě požadovaný Kupujícím. Objednávka představuje návrh na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to konkrétně Kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Objednávka“).

1.4         Smlouva: Potvrzením Objednávky způsobem podle článku 2 těchto Obchodních podmínek, je uzavřena kupní smlouva podle ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).  Potvrzením (akceptací) Objednávky vzniká mezi Kupujícím a Prodávajícím právně závazkový vztah, jenž se řídí podmínkami Smlouvy (potvrzené Objednávky) a těmito Obchodními podmínkami. Potvrzená Objednávka představuje Smlouvu.

1.5         Obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky Prodávajícího představují obchodní podmínky ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího společně s Objednávkou a Smlouvou, upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, který je založen na základě potvrzené Objednávky (tj. Smlouvy). Tyto obchodní podmínky Prodávajícího jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).

1.6         Předmět koupě: Na základě Smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu dodá předmět koupě (zboží), který je předmětem Objednávky (dále jen „Předmět koupě“), a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu, a to vše za podmínek uvedených ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) a těchto Obchodních podmínkách. Předmětem koupě je: a) bazénový set společně s příslušenstvím vč. případných dalších doplňkových položek specifikovaných výslovně v Objednávce, a/nebo b) bazénové zastřešení společně s dodávaným příslušenstvím specifikovaným v Objednávce. Každý z uvedených Předmětů koupě je dodáván na základě samostatné Objednávky (Smlouvy), kdy součástí dodávky je i montáž technologie bazénového setu a montáž bazénového zastřešení. Popis hlavních vlastností Předmětu koupě a údajů o funkčnosti je uveden v samostatném dokument: „Popis hlavních vlastností Předmětu koupě“, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího. Bazén představuje stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě bytového nebo rodinného domu Kupujícího, pokud uvedenou skutečnost potvrdí Kupující čestným prohlášením obsaženým v Objednávce (dále jen „Čestné prohlášení Kupujícího“).  

1.7         Závazkové vztahy: Těmito Obchodními podmínkami se řídí a budou řídit všechny závazkové vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím založené na základě každé potvrzené Objednávky (tj. Smlouvy).

Článek 2 | Objednávka, uzavření Smlouvy

2.1         Obsah Objednávky: Objednávka obsahuje zpravidla: a) identifikaci smluvních stran, tj. osoby Kupujícího a osoby Prodávajícího, b) označení a popis Předmětu koupě (specifikaci položek základní výbavy bazénového setu a dále případně i specifikaci položek rozšíření nad rámec základní výbavy bazénového setu, a/nebo specifikaci  bazénového zastřešení), c) specifikaci místa dodání (místa plnění) (obec, ulici a číslo popisné, případně jiné označení), d) termín dodání Předmětu koupě a orientační váha Předmětu koupě, e) celkovou kupní cenu Předmětu koupě, kterou se Kupující zavazuje za dodání Předmětu koupě Prodávajícímu zaplatit (vč. všech daní a poplatků). Celková kupní cena Předmětu koupě však nezahrnuje cenu (vícenáklad) většího než standardního množství instalačního nebo montážního materiálu, který je hrazen Objednatelem ve skutečně spotřebovaném množství, e) datum vystavení Objednávky a její číslo, a f) způsob dodání a náklady na dodání Předmětu koupě. Dopravou do místa plnění (dodání) a zpět se rozumí cesta (doprava) ze sídla Prodávajícího do místa dodání včetně cesty zpět. Cena dopravy nad 100 km bude účtována ve výši dle podmínek uvedených v Objednávce, s upozorněním, že vykládku Předmětu koupě si zajišťuje na vlastní náklady, riziko a odpovědnost Kupující g) práva Kupujícího z vadného plnění a údaj o záruce za jakost odkazemem na příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek), h) další podmínky případně obsažené v Objednávce. V případě, že by obsah těchto Obchodních podmínek, Objednávky anebo Smlouvy, či jakákoliv jiná sdělení Prodávajícího vůči Kupujícímu byla pro Kupujícího nejasná anebo nesrozumitelná, je Kupující oprávněn kontaktovat Prodávajícího a požadovat objasnění (viz kontaktní údaje uvedené v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek).

2.2         Bazénový skelet a bazénové zastřešení jako věci, které budou teprve vyrobeny: Kupující bere na vědomí, že část Předmětu koupě představuje dodání věci (zboží), které má být teprve vyrobeno, přičemž uvedené platí pro: a) bazénový skelet (nikoliv příslušenství k bazénovému skeletu), a b) bazénové zastřešení (vč. příslušenství). Dále bere Kupující na vědomí, že uvedený Předmět koupě představuje věc (zboží), které bude vyrobené podle požadavků Kupujícího. S ohledem na uvedené proto Kupující, který vystupuje (jedná) jako spotřebitel (tzn. neuzavřel Smlouvu s uvedením IČO), nemůže podle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku odstoupit částečně od Smlouvy (potvrzené Objednávky) v rozsahu shora uvedených Předmětů koupě.

2.3         Potvrzení Objednávky: Kupující bere při Objednávce výslovně na vědomí, že potvrzením Objednávky níže uvedeným způsobem, se zavazuje k zaplacení celkové kupní ceny Předmětu koupě, a tedy že učiní tzv. „Objednávku zavazující k platbě“. Pro uzavření Smlouvy je Kupující povinen Objednávku bezvýhradně potvrdit. K bezvýhradnému potvrzení (akceptaci) Objednávky postačuje i prosté elektronické (emailem), nebo písemné sdělení Kupujícího doručené Prodávajícímu, jehož obsahem je potvrzení Objednávky (např. odpověď Kupujícího emailem o přijetí Objednávky, či jiný projev vůle Kupujícího směřující k přijetí / potvrzení Objednávky) výslovně uvedena, činí 5 pracovních dní od dne odeslání návrhu Objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Potvrzení Objednávky zašle Kupující Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího bazeny@rentmil.cz anebo na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího, ze které byla Objednávka učiněna. Emailová zpráva Kupujícího o potvrzení Objednávky nemusí být pro závaznost akceptace Objednávky opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Nejpozději do 5 pracovních dní po potvrzení Objednávky je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu na kontaktní email elektronický scan (kopii) Objednávky opatřený vlastnoručním podpisem Kupujícího. Prodávající je povinen potvrdit Kupujícímu doručení (obdržení) bezvýhradně potvrzené Objednávky bez zbytečného odkladu. Objednávka je Kupujícímu adresována (doručována) Prodávajícím zpravidla elektronicky (emailem) na kontaktní emailovou adresu Kupujícího, uvedené však nevylučuje, aby k potvrzení Objednávky a vzniku Smlouvy došlo i jinak, např. podpisem písemného návrhu Objednávky v sídle či provozovně Prodávajícího.

 

2.4         Uzavření Smlouvy: Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Prodávajícímu doručeno potvrzení Kupujícího o akceptaci Objednávky dle článku 2.3 těchto Obchodních podmínek (tj. potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy). Tímto není, jakkoliv dotčeno ustanovení článku 2.5 Obchodních podmínek. Prodávající akceptací Objednávky potvrzuje, že měl skutečnou příležitost ovlivnit obsah základních podmínek samotné Objednávky (tj. Smlouvy) a dále měl možnost ovlivnit i podmínky těchto Obchodních podmínek. Smlouva se uzavírá: a) výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací, nebo b) fyzickým uzavřením v písemné formě v sídle či provozovně Prodávajícího nebo jiném dohodnutém místě.

 

2.5         Dodatky či odchylky od Objednávky: Kupující není oprávněn, jakkoliv měnit bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího obsah Objednávky (zejména pak podmínky jako je specifikace Předmětu koupě, termín dodání, místo dodání) a ani tyto Obchodní podmínky. Potvrzení Objednávky s výhradou nebo jiná odpověď Kupujícího s dodatkem nebo odchylkou k Objednávce, která podstatně nemění podmínky Objednávky jako nabídky, není přijetím (akceptací), a to i v případě, pokud Prodávající jako navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne. Prodávající jako navrhovatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje možnost přijetí (akceptaci) Objednávky (nabídky) s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, včetně takové, která podstatně nemění podmínky Objednávky.

 

2.6         Působnost Obchodních podmínek: Kupující je povinen se před potvrzením (akceptací) Objednávky podrobně seznámit v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami Prodávajícího. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.rentmil.cz. Potvrzením Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami a dále potvrzením Objednávky Kupující vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi ním a Prodávajícím na základě Smlouvy (potvrzené Objednávky), řídil podmínkami potvrzené Objednávky (tj. Smlouvy) a těmito Obchodními podmínkami.

 

2.7         Předčasné ukončení Smlouvy: Od Smlouvy (potvrzené Objednávky) je Prodávající oprávněn písemně odstoupit (tzv. storno Objednávky), pokud Kupující řádně a včas nezaplatil první polovinu celkové kupní ceny Předmětu koupě ve smyslu článku 5.1 těchto Obchodních podmínek. Od Smlouvy (potvrzené Objednávky) je Kupující oprávněn písemně odstoupit, pokud Prodávající nedodal Kupujícímu Předmět koupě ani po uplynutí 60 kalendářních dní od data termínu dodání uvedeného ve Smlouvě. Tímto ujednáním není jakkoliv dotčeno právo Prodávajícího ani Kupujícího odstoupit od Smlouvy nebo její části ze zákonem stanovených důvodů anebo z důvodů dále uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

Článek 3 | Jakost Předmětu koupě, záruka

3.1         Jakost Předmětu koupě: Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět koupě při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc: a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem, b) je vhodný k účelu, pro který se obvykle používá, c) je dodán s ujednaným příslušenstvím a doklady uvedenými v článku 4.5 těchto Obchodních podmínek.  Prodávající upozorňuje Kupujícího, že stavební montáž a usazení bazénového skeletu do terénu vč. dalších činností uvedených v článku 6.2 těchto Obchodních podmínek, není součástí plnění a uvedené si zajišťuje na vlastní náklady, riziko a odpovědnost Kupující. Prodávající doporučuje Kupujícímu zajištění si veškerých uvedených činností prostřednictvím odborné firmy. Prodávající může využít dokument označený jako „Stavební připravenost a usazení – plastové bazény“, který je volně dostupný na webových stránkách Prodávajícího, avšak bez toho, aniž by Prodávající tímto přebíral jakoukoliv odpovědnost za případné vady či nesprávnosti návodu anebo přebíral jakékoliv záruky. Prodávající upozorňuje Kupujícího, že veškeré tyto činnosti a plnění by měla zajišťovat odborná firma.

 

3.2         Vlastnosti Předmětu koupě: Prodávající odpovídá Kupujícímu za vlastnosti Předmětu koupě v rozsahu vyplývajících z právních předpisů. V dané spojitosti Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího na dokument: „Popis hlavních vlastností Předmětu koupě (bazénový set a bazénové zastřešení)“, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího a který obsahuje informace o hlavních vlastnostech Předmětu koupě, které nemusí odpovídat vlastnostem, které Kupující přepokládá anebo očekává.

3.3         Záruka za jakost Předmětu koupě: Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku za jakost dle ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou dobu trvání záruky v délce 24 kalendářních měsíců způsobilý pro použití účelu obvyklému pro Předmět koupě. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí Předmětu koupě podle článku 4.3 a 4.4 těchto Obchodních podmínek. Potvrzení o záruce za jakost (záruční list), vystaví Prodávající Kupujícímu současně při sepisu protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě pode článku 4.3 těchto Obchodních podmínek.

3.4         Limitace záruky. Ojediněle se vyskytující drobné oděrky a praskliny na povrchu bazénu (bazénového skeletu) nemají žádný vliv na jeho funkčnost a užívání a nepovažují se proto za závadu. Záruka se dále nevztahuje na mechanické a chemické poškození bazénu vzniklé vinou Kupujícího, na poškození vzniklé vyšší mocí, anebo na poškozené způsobené nesprávnou obsluhou a údržbou, která bude v rozporu s Návodem k obsluze a údržbě bazénového skeletu, Návodem pro obsluhu bazénového zastřešení, Návodem k obsluze a údržbě bazénové technologie či Návodem k údržbě bazénové vody.

Článek 4 | Dodání Předmětu koupě, předání a převzetí

4.1         Zabalení a zajištění Předmětu koupě: Pro přepravu Předmětu koupě do místa dodání je Prodávající povinen na své náklady a riziko Předmět koupě zajistit tak, aby v průběhu přepravy do místa dodání (místo vykládky) nemohlo dojít k poškození ani znehodnocení Předmětu koupě.

4.2         Vykládka Předmětu koupě: Vykládku Předmětu koupě si zajišťuje na své náklady, riziko a odpovědnost Kupující. Kupující je proto povinen si zajistit potřebnou techniku (například nosný jeřáb), anebo dostatečné množství pracovníků (lidské síly, doporučení je hmotnost 25 kg na 1 osobu), pro provedení vykládky Předmětu koupě. Celkové rozměry Předmětu koupě (resp. bazénového skeletu či bazénového zastřešení) vyplývají z Objednávky. Orientační (přibližná) váha Předmětu koupě (bazénového skeletu) je výslovně uvedena v Objednávce vč. případné hmotnostní tolerance.  Kupující bere na vědomí, že bazénový skelet je vyroben z plastu (svařovaných plastových desek) o síle (tloušťce) 5 mm nebo 8 mm (dno a stěny bazénu), a to dle specifikace Objednávky. Při neodborné či neopatrné vykládce může dojít k deformaci a následnému poškození či prasknutí bazénového skeletu.

4.3         Předání a převzetí Předmětu koupě: Prodávající je povinen Předmět koupě předat Kupujícímu a Kupující je povinen převzít od Prodávajícího Předmět koupě v místě dodání a v den dodání nejpozději po provedení vykládky. O předání a převzetí Předmětu koupě vyhotoví smluvní strany písemný předávací protokol (dále jen „Předávací protokol“). Vzor Předávacího protokolu je dostupný elektronicky na webových stránkách Prodávajícího na adrese: www.rentmil.cz . Případné neprovedení či nedokončení montáže technologie bazénového setu z důvodu na straně Kupujícího, (například z důvodu nedostatečné stavební připravenosti, nezajištění elektroinstalačních prací či přívodu el. energie, anebo z důvodu nenaplnění bazénového skeletu dostatečným množstvím vody potřebné k odzkoušení funkčnosti technologie bazénového setu, či jiné), nejsou samy o sobě důvodem pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě. Termín montáže bazénové technologie anebo odzkoušení funkčnosti technologie bazénového setu, bude dojednán při podpisu Předávacího protokolu.

4.4         Důvody pro odmítnutí přejímky: V případě, že Kupující Předmět koupě řádně a včas nepřevezme či odmítne Předmět koupě převzít způsobem podle článku 4.3 těchto Obchodních podmínek bez závažného a legitimního důvodu, kterým je výskyt podstatné vady na Předmětu koupě, má se za to, že Předmět koupě byl Prodávajícím předaný a Kupujícím převzatý a Předávací protokol se považuje za podepsaný oběma smluvními stranami ke dni, kdy Kupující Předmět koupě nepřevzal či odmítl převzít, aniž by pro to měl závažný a legitimní důvod. Kupující je povinen si řádně prohlédnout Předmět koupě při jeho převzetí. Je-li Kupující po dodání Předmětu koupě do místa dodání v prodlení s převzetím Předmětu koupě, nebo zaplacením kupní ceny, bude Předmět koupě zanechán Prodávajícím v místě dodání, s tím, že nastává fikce předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím, jak je shora uvedeno a vlastnické právo k Předmětu koupě a nebezpečí škody přechází z Prodávajícího na Kupujícího, a to bez toho, aniž by byla jakkoliv dotčena povinnost Kupujícího doplatit Prodávajícímu celkovou kupní cenu Předmětu koupě.

4.5 Doklady k Předmětu koupě: Prodávající je povinen předat Kupujícímu při protokolární přejímce Předmětu koupě (potvrzení Předávacího protokolu Kupujícím), tyto dokumenty: a) jedno vyhotovení Předávacího protokolu, b) Návod k obsluze  a údržbě bazénové technologie, c) Návod k obsluze a údržbě bazénové technologie a/nebo Návod pro obsluhu bazénového zastřešení, d) Návod k údržbě bazénové vody, e) konečná vyúčtovací faktura (řádný daňový doklad k úhradě druhé části kupní ceny / doplatku kupní ceny).

4.6 Nabytí vlastnického práva: Kupující nabývá vlastnické právo k Předmětu koupě okamžikem jeho převzetí od Prodávajícího a podpisem Předávacího protokolu, nebo na základě fikce předání a převzetí Předmětu koupě podle článku 4.4 těchto Obchodních podmínek. Od okamžiku nabytí vlastnického práva nese Kupující jako vlastník Předmětu koupě riziko nebezpečí vzniku škody na Předmětu koupě.

Článek 5 | Kupní cena a platební podmínky

5.1         Kupní cena: Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu celkovou kupní cenu ve výši uvedené ve Smlouvě (potvrzené Objednávce) (dále jen „Kupní cena“). Prodávajícímu vznikne právo na zaplacení první poloviny celkové Kupní ceny Předmětu koupě ve výši dle Smlouvy (potvrzené Objednávky), a to ke dni uzavření Smlouvy podle článku 2 těchto Obchodních podmínek. První polovina celkové Kupní ceny je splatná nejpozději do 5 pracovních dní po uzavření Smlouvy, a to bezhotovostně na bankovní účet Prodávajícího. Prodávajícímu vznikne právo na zaplacení druhé poloviny Kupní ceny Předmětu koupě ve výši dle Smlouvy (potvrzené Objednávky) ke dni protokolárního předání a převzetí Předmětu koupě (podpisem Předávacího protokolu dle článku 4.3 Obchodních podmínek) nebo na základě fikce předání a převzetí Předmětu koupě podle článku 4.4 těchto Obchodních podmínek. Druhá polovina Kupní ceny je splatná v hotovosti k rukám zástupce Prodávajícího, a to ke dni protokolárního předání a převzetí Předmětu koupě (dnem podpisu Předávacího protokolu dle čl. 4.3 Obchodních podmínek), nebo na základě fikce předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. 4.4 Obchodních podmínek.

 

5.2         Vyúčtování celkové Kupní ceny: K úhradě první poloviny celkové Kupní ceny vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad se splatností 5 pracovních dní od data vystavení. K úhradě druhé poloviny celkové Kupní ceny vystaví Prodávající Kupujícímu řádný daňový doklad bezprostředně po hotovostní úhradě druhé poloviny Kupní ceny. Kupující je povinen oba daňové doklady uhradit řádně a včas.

Článek 6 | Plnění, která nejsou předmětem Smlouvy 

6.1         Rozsah plnění Smlouvy: Prodávající Kupujícího výslovně upozorňuje a Kupující bere na vědomí a souhlasí, že předmětem plnění dle Smlouvy (potvrzené Objednávky) je pouze prodej a koupě Předmětu koupě v rozsahu vyplývajícím z Objednávky (potvrzené Smlouvy) včetně montáže technologie bazénového setu a/nebo montáže bazénového zastřešení.

 

6.2          Plnění, která nejsou předmět Smlouvy: Předmětem plnění dle Smlouvy (potvrzené Objednávky) není zejména: a) jakékoliv přípravné a stavební práce potřebné pro usazení a stavební montáž bazénového skeletu (např. terénní úpravy, příprava podloží, betonáž základové desky, instalace armovacích výztuží, úprava terénu, zarovnání plochy, atd. atp.), b) stavební montáž bazénového skeletu, c) napuštění vody do bazénového skeletu, d) elektroinstalační práce, e) a další práce, činnosti a materiál, které nejsou výslovně uvedené v Objednávce (Smlouvě).

Článek 7 | Odpovědnost za vady

7.1       Oznámení vady: Vadu lze vytknout (reklamovat) pouze u Prodávajícího. Kupující oznámí Prodávajícímu vadu Předmětu koupě bez zbytečného odkladu od jejího výskytu či zjištění, a to v písemné nebo elektronické formě nejpozději do 5 pracovních dní po jejím zjištění či výskytu. Vadu lze reklamovat písemně prostřednictvím poštovní zásilky adresované do sídla Prodávajícího, nebo elektronicky zaslané na kontaktní emailovou adresu bazeny@rentmil.cz. Součástí písemného oznámení vady bude i popis, jak se vada projevuje, kdy byla zjištěna či se vyskytla, a dále bude součástí oznámení i volba práva (nároku), který Kupující pro danou vadu uplatňuje ve smyslu článku 7.4 a 7.5 těchto Obchodních podmínek.  K uplatnění reklamace vady lze použít formulář Reklamace vady předmětu koupě dostupný na webových stránkách Prodávajícího.   

7.2 Potvrzení o uplatnění reklamace: Prodávající vydá Kupujícímu, který je spotřebitelem, při uplatnění reklamace vady písemné potvrzení o jejím uplatnění (dále jen „Potvrzení o uplatnění reklamace“). Potvrzení o uplatnění reklamace vady obsahuje: a) datum, kdy Kupující spotřebitel reklamaci uplatnil, b) co je jejím obsahem, c) jaký způsob vyřízení reklamace Kupující spotřebitel požaduje a d) kontaktní údaje Kupujícího spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, e) lhůtu pro vyřízení reklamace (není-li uvedena nebo smluvními stranami ujednaná odlišná lhůta, činí nejvýše 30 kalendářních dnů).

7.3       Lhůta k uplatnění vady: Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na Předmětu koupě projeví v době 24 kalendářních měsíců od převzetí Předmětu koupě.

7.4       Práva Kupujícího na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci: Má-li Předmět koupě vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat odstranění vady opravou. Dodání nové věci může Kupující požadovat pouze v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou (odstranění vady není možné) nebo by pro Prodávajícího zakládalo nepřiměřené náklady. Prodávající může vadu odmítnout odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Prodávající odstraní vadu Předmětu koupě, za kterou odpovídá, v přiměřené době, a to s ohledem na povahu vady, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejím oznámení Prodávajícímu, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty k vyřízení reklamace může Kupující spotřebitel od Smlouvy či její části odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu podle článku 7.5 těchto Obchodních podmínek. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případech, kde je právo Kupujícího na odstoupení omezeno ve smyslu čl. 7.6 těchto Obchodních podmínek.

7.5       Další práva Kupujícího: Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od části Smlouvy (tj. v části rozsahu Předmětu koupě, který nepředstavuje zboží vyrobené podle požadavků Kupujícího ve smyslu článku 2.2 těchto Obchodních podmínek), pokud: a) Prodávající oprávněně reklamovanou vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle článku 7.4 těchto Obchodních podmínek, b) vada se projeví opakovaně, c) vada je podstatným porušením Smlouvy, nebo d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Kupující obdržel.

7.6 Odstoupení od části Smlouvy Kupujícím: Předmět koupě (bazénový skelet nebo bazénové zastřešení) představuje zboží vyrobené podle požadavků Kupujícího. Z tohoto důvodu není Kupující oprávněn od Smlouvy (potvrzené Objednávky) odstoupit ve vztahu ke shora uvedeným Předmětům koupě podle ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku. Uvedené ustanovení se tedy vztahuje na bazénový skelet a na bazénové zastřešení. Kupující je oprávněn ze zákonem stanovených důvodů odstoupit od části Smlouvy (potvrzené Objednávky) pouze částečně, a to rozsahu věcí (položek), které nepředstavují zboží vyrobené podle požadavků Kupujícího. V případě odstoupení od části Smlouvy je povinností Kupujícího vrátit zakoupené zboží (část Předmět koupě) do sídla Prodávajícího, přičemž Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží (části Předmětu koupě) zpět Prodávajícímu ve smyslu ust. § 1820 odst.1 písm. j) občanského zákoníku s tím, vracená část Předmětu koupě může být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

7.7 Limitace odpovědnosti: Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud: a) vadu sám způsobil, b) vada Předmětu koupě vznikla jako následek vadného plnění, které není předmětem Smlouvy ve smyslu článku 6.2 těchto Obchodních podmínek (tzn. zejména jako např. následek chybně či vadně provedeného: i) podloží betonového základu pro umístění bazénového skeletu, ii) betonáže základové desky, iii) betonáže obvodu bazénového skeletu, iv) instalace armovacích výztuží, v) neodborné manipulace, porušení Návodu k obsluze a údržbě bazénové technologie anebo Návodu k  obsluze a údržbě bazénového skeletu anebo Návodu pro obsluhu bazénového zastřešení, zásah třetích osob, vlivem vyšší moci, atd. atp.). Vadou Předmětu koupě není opotřebení Předmětu koupě způsobené jejím obvyklým užíváním, c) Předmět koupě nemá vlastnosti, které si smluvní strany výslovně neujednaly, nebo které výslovně nevyplývají z Popisu hlavních vlastností Předmětu koupě (bazénový set a bazénové zastřešení).

Článek 8 | Společná a závěrečná ustanovení

8.1         Poučení o právu na odstoupení: V souladu s ust. § 1829 odst. 4 občanského zákoníku poučuje Prodávající Kupujícího, který vystupuje jako spotřebitel, a který uzavřel Smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího, o právu Kupujícího odstoupit od Smlouvy (resp. její části) podle § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dní od převzetí Předmětu koupě. Podmínky a postup pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy vyplývají ze vzorového formuláře Odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný na webových stránkách Prodávajícího. Veškeré informace o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv stanoví nařízení vlády č. 29/2023 Sb., v platném znění. Pokud odstoupí Kupující od Smlouvy (resp. její části), vrátí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo k odstoupení od Smlouvy (resp. její části), peněžní prostředky, které od Prodávajícího na základě Smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než Prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání. Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neurčil jinak.

 

8.2         Započtení, postoupení, zadržení a zastavení: Kupující i Prodávající je oprávněn provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám druhé smluvní strany, které vyplývají ze Smlouvy či jsou na jejím základě založeny, případně vyplývají z jiného právního vztahu (právního poměru), výlučně na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

 

8.3         Vyšší moc: V případě výskytu události vyšší moci se o dobu, po kterou trvá událost vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených Smlouvou (potvrzenou Objednávkou) a těmito Obchodními podmínkami. Prodávající je povinen o výskytu a zániku události vyšší moci bez zbytečného odkladu Kupujícího písemně či emailem informovat. Za událost vyšší moci jsou považovány zejména takové události, které nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany jako je například: a) válka v místě plnění, b) epidemie či pandemie, c) vládní restrikce, d) prodlení subdodavatelů Prodávajícího, e) nevhodné klimatické podmínky (zejména v případě přepravy a dodání zboží), f) výpadek dodávky materiálu potřebného k výrobě bazénového skeletu. Skutečnosti jako jsou: a) platební neschopnost, b) změna měnového kurzu, c) inflace, d) deflace, e) intervence ČNB, se za vyšší moc nepovažují.

 

8.4          Řešení sporů: V případě sporu mezi Kupujícím, který je spotřebitelem a Prodávajícím, může Kupující jako spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce na internetové adrese www.coi.cz. Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na internetových stránkách České obchodní inspekce. Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí místně a věcně příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož webové stránky jsou dostupné na adrese www.uoou.cz. Kupující je oprávněn podat k výše uvedeným orgánům veřejné moci, případně i k dalším příslušným organům státní správy, stížnost či podnět, pokud má za to, že došlo k porušení jeho zákonných práv.

 

8.5         Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Objednávky, Smlouvy anebo těchto Obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy a ani těchto Obchodních podmínek.

 

8.6         Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, včetně podání Objednávky a uzavření Smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem.

 

8.7         Ochrana osobních údajů a GDPR: Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"), a dále s účinností od 24.4.2019 též zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a též i souvisejícími právními předpisy. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou upraveny v Pravidlech ochrany a zpracování osobních údajů, které jsou přístupné na adrese www.rentmil.cz (dále jen „Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů“).

 

8.8         Elektronické a listinné doručování: Veškerá právní jednání a úkony učiněné Prodávajícím a/nebo Kupujícím prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní elektronickou adresu (email) druhé smluvní strany Prodávajícího (email: bazeny@rentmil.cz ) anebo Kupujícího, se považují za doručená nejpozději třetí pracovní den ode dne odeslání. Za kontaktní elektronickou adresu (email) Kupujícího se považuje i elektronická adresa, ze které Kupující potvrdil Objednávku. Veškeré písemnosti adresované Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, se považují za doručené nejpozději třetí pracovní den od dne jejich odeslání na adresu sídla Prodávajícího / adresu Kupujícího.

 

8.9         Platnost a účinnost Obchodních podmínek: Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.4.2024. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny těchto Obchodních podmínek. Změnou Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti a účinnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách Prodávajícího www.rentmil.cz.

 

V Plzni dne 1.4.2024

 

Rentmil s.r.o.

Drahoslav Houška, jednatel